نوشته شده توسط هوای پاک دسته: استانداردها
منتشر شده در 05 شهریور 1391 بازدید: 34
پرینت

استاندارد آلاينده هاي خروجی ناشي از صنايع استاندارد (مصوب 1379/8/28)

استاندارد آلاينده هاي خروجی ناشي از صنايع استاندارد

نوع واحد

صنايع آلاينده

استاندارد گازها

استاندارد ذرات

درصد تيرگی

ملاحظات3

نوع گاز

درجه1

درجه2

واحد

درجه 1

درجه 2

واحد

درجه 1

درجه 2

کارخانه تهيه کلروفريک

تهيه کلروفريک

HCL

67

201

PPM

-

-

-

-

-

2

ساير واحدهای صنعتی

هر روز توليدی

SO2

800

800

PPM

100

250

 

20

-

21

H2S

2/7

18

PPM

100

250

20

-

21

CO

304

435

PPM

100

250

20

-

21

F2

4/6

16

PPM

100

250

20

-

21

* توضيح :

1- استانداردهای درجه يک در مورد کارخانه ها و کارگاه های جديد و همچنين کارخانه و کارگاه های موجود که محل آنها با ضوابط استقرار موضوع ماده 12 قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3 مغايرت داشته باشد اعمال می شود.

 

2- استانداردهای درجه دو برای کارخانه ها و کارگاه های موجود که محل آنها با ضوابط استقرار فوق الذکر مغايرتی ندارد، ملاک عمل خواهد بود.

 

3- شرح ملاحظات در صفحات 30 و 31 درج شده است.

ادامه مطلب: استاندارد آلاینده های ناشی از صنایع
 
نوشته شده توسط هوای پاک دسته: استانداردها
منتشر شده در 05 شهریور 1391 بازدید: 30
پرینت

شرط اول حفاظت از محيط زيست و جلوگيری از آلودگی ها و تخريب های ناشی از فعاليت انسان ها داشتن تعريف مشخص و شفاف از آلودگی و تخريب است. بايد زبان مشترکی برای بيان خسارات وارده به محيط داشت. بديهی است که بسياری از فعاليت های عمرانی و توسعه ای ، به طور اجتناب ناپذيری با آلودگی و تخريب محيط زيست همراه است و در عمده موارد نمی توان اين آثار منفی را حذف کرد اما می توان آن را به حداقل رساند. در حال حاضر ايجاد بزرگراه ، ساخت سد يا استخراج معدن ، بدون تخريب طبيعت ممکن نبوده و بهره برداری از کارخانه سيمان ، نيروگاه و يا خودرو بدون انتشار آلودگی امکان پذير نشده است. بنابر اين بايد به منظور مشخص کردن حدود آلودگی مجاز استانداردهايی تدوين گردد. اين استانداردها به دو گروه تقسيم می شود اول استانداردهای محيط پاک که نشان می دهد مثلاً آنچه هوای پاک گفته می شود تا چه حد می تواند آلوده باشد و يا آب پاک تا چه حدودی می تواند آلودگی داشته باشد. 

گروه دوم استانداردهای آلودگی ، مربوط به خروجی منابع آلوده کننده است . اين استاندارد نشان می دهد که منابع آلودگی از قبيل کارخانجات ، اگزوز خودروها و غيره تا چه حدی می توانند آلوده کننده باشند. 

اگرچه اين مجموعه، عمده استانداردهای مورد نياز را پوشش می دهد، اما دارای نواقص و کمبودهايی نيز می باشد، همچنين بعضی از استانداردها و ضوابط آن نيز نياز به بازنگری دارد. يکی از نکات عمده در مورد استانداردهای آلودگی بيان شده در اين مجموعه ، توجه به غلظت آلودگی نشان می دهد ميزان آلودگی در حجم معينی از آب يا هوا چقدر است اما نشان نمی دهد که اين ميزان آلودگی متناسب با توان پذيرش محيط پذيرنده است يا خير. البته سطح تکنولوژی موجود و قابل دسترس نيز در اين استاندارد می بايست مدنظر قرار گيرد. لذا اگر فرايند توليدی بيش از حد مطلوب آب مصرف کند می تواند بار آلودگی بالا اما غلظت آلودگی کمتری را نشان دهد . بعضی از استانداردها بايد بازنگری شده و بر اساس توان پذيرش محيط های پذيرنده ، تکنولوژی موجود و تکنولوژی قابل دسترس و بر مبنای بار آلودگی تدوين گردد.

البته تدوين استاندارد بر اساس بار آلودگی نمی تواند عموميت داشته باشد و بايد باتوجه به توان محيط پذيرنده ، نوع و ظرفيت فرايندو عوامل متعدد ديگر تعيين گردد و اندازه گيری بارآلودگی نيز به سادگی اندازه گيری غلظت آلودگی نخواهد بود. با اين وصف ، در نظر است که برای بعضی از واحدهای صنعتی به صورت نمونه استاندارد بار آلودگی تدوين گردد. 

ادامه مطلب: استاندارد کیفیت هوا
 

مهندسی محیط زیست

با گسترش آلودگی ها و دخل و تصرفاتی که انسان در محیط پیرامون خود داده است، حفظ محیط زیست و توجه به جلوگیری از تخریب آن امری اجتناب ناپذیر می باشد.

هوای پاک اندیشان پیشگام - مهندسی محیط زیست

ادامه روند صدمه به محیط زیست طی آینده ای نزدیک ما را با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد ساخت که جبران آن غیر ممکن خواهد بود.

ما را دنبال کنید

گالری تصاویر