نوشته شده توسط هوای پاک دسته: آزمایشگاه معتمد
منتشر شده در 03 شهریور 1391 بازدید: 72
پرینت

بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم نگاهي نو به پايش منابع آلودگي دارد. در اين بند " خوداظهاري در پايش " مطرح شده است. خوداظهاري نگاهي نو به پايش منابع آلودگي است. در اين روش مسئولين واحدهاي صنعتي بزرگ و کوچک موظف مي‌شوند تا وضعيت آلودگي خود را به سازمان محيط زيست گزارش کنند. واحدهاي صنعتي مشمول طرح خوداظهاري موظف به انجام پايش خروجي‌هاي خود در فواصل زماني سه ماهه مي‌باشند. اين زمان بر حسب تشخيص اداره کل محيط زيست قابل کاهش است. واحدهاي صنعتي که تکاليف اين بند را مراعات ننمايند طبق قانون به عنوان صنعت آلاينده شناخته شده و موظف به پرداخت عوارض آلايندگي مي‌باشند. عوارض آلايندگي طبق قانون معادل با يک درصد فروش صنعت است. ادارات کل محيط زيست استان‌ها به طور ساليانه صنايع آلاينده (صنايعي که طرح خوداظهاري را انجام نداده‌اند يا صنايعي که طرح خوداظهاري را انجام داده‌اند و نتايج آنها بالاتر از حد استاندارد بوده است) را به اداره دارايي معرفي مي‌کنند. اين صنايع موظف به پرداخت يک درصد فروش به عنوان جريمه آلايندگي مي باشند.

آزمايشگاه معتمد و قوانين انجام طرح خوداظهاري

بر اساس قوانين، اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده 24 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 88 قانون برنامه چهارم مسئوليت نمونه‌برداري و گزارش‌دهي پارامترهاي محيط زيستي واحدهاي صنعتي به بخش خصوصي تخت عنوان آزمايشگاه هاي معتمد محيط زيست واگذار شده است. آزمايشگاه معتمد آزمايشگاهي است که در بخش خصوصي يا دولتي فعال بوده و توانايي آن جهت سنجش يک يا چند پارامتر محيط زيستي بر اساس ضوابط و مقررات جاري مورد تاييد سازمان قرار گرفته است.

طبق قانون خوداظهاري اداره کل محيط زيست هر استان از واحدهاي صنعتي درخواست گزارش خوداظهاري مي‌کند. اگر اداره کل پارامترهاي مورد نظر براي سنجش را اعلام کند، واحد بايد نتايج اندازه‌گيري همان پارامترها را ارائه کند در غير اين صورت بايد نتايج اندازه‌گيري پارامترها طبق جداول دستورالعمل خوداظهاري در پايش محيط زيست ارائه شود.

واحد صنعتي از يکي از آزمايشگاه هاي معتمد محيط زيست درخواست مي‌کند تا نسبت به پايش خروجي‌هاي خود اقدام نمايد. آزمايشگاه معتمد موظف است حداقل 10 روز قبل از انجام پايش در واحد صنعتي، تاريخ نمونه برداري و پارامترهاي مورد سنجش را به اداره کل محيط زيست استان و دفتر پايش سازمان حفاظت محيط زيست اعلام نمايد. لازم به ذکر است زمان نمونه برداري از طرف آزمايشگاه معتمد به صنعت اعلام نمي‌گردد و در صورت اعلام اين کار غير قانوني مي‌باشد.

آزمايشگاه معتمد پس از نمونه‌برداري در زمان مقرر موظف است گزارش پايش واحد را حداکثر بعد از 20 روز به اداره کل استان محل استقرار واحد صنعتي ارسال نمايد. همچنين واحد صنعتي بايستي راساً نسبت به ارسال نتايج به اداره کل اقدام نمايد.

ادارات کل گزارشات پايش را دريافت، کنترل و جهت انجام اقدامات قانوني در اختيار مراجع ذيربط قرار مي دهند.

 

 
نوشته شده توسط هوای پاک دسته: استانداردها
منتشر شده در 05 شهریور 1391 بازدید: 34
پرینت

استاندارد آلاينده هاي خروجی ناشي از صنايع استاندارد (مصوب 1379/8/28)

استاندارد آلاينده هاي خروجی ناشي از صنايع استاندارد

نوع واحد

صنايع آلاينده

استاندارد گازها

استاندارد ذرات

درصد تيرگی

ملاحظات3

نوع گاز

درجه1

درجه2

واحد

درجه 1

درجه 2

واحد

درجه 1

درجه 2

کارخانه تهيه کلروفريک

تهيه کلروفريک

HCL

67

201

PPM

-

-

-

-

-

2

ساير واحدهای صنعتی

هر روز توليدی

SO2

800

800

PPM

100

250

 

20

-

21

H2S

2/7

18

PPM

100

250

20

-

21

CO

304

435

PPM

100

250

20

-

21

F2

4/6

16

PPM

100

250

20

-

21

* توضيح :

1- استانداردهای درجه يک در مورد کارخانه ها و کارگاه های جديد و همچنين کارخانه و کارگاه های موجود که محل آنها با ضوابط استقرار موضوع ماده 12 قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3 مغايرت داشته باشد اعمال می شود.

 

2- استانداردهای درجه دو برای کارخانه ها و کارگاه های موجود که محل آنها با ضوابط استقرار فوق الذکر مغايرتی ندارد، ملاک عمل خواهد بود.

 

3- شرح ملاحظات در صفحات 30 و 31 درج شده است.

ادامه مطلب: استاندارد آلاینده های ناشی از صنایع
 

صفحه1 از2

مسیر:   خانهخدمات آزمایشگاهیقوانین و استانداردها

مهندسی محیط زیست

با گسترش آلودگی ها و دخل و تصرفاتی که انسان در محیط پیرامون خود داده است، حفظ محیط زیست و توجه به جلوگیری از تخریب آن امری اجتناب ناپذیر می باشد.

هوای پاک اندیشان پیشگام - مهندسی محیط زیست

ادامه روند صدمه به محیط زیست طی آینده ای نزدیک ما را با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد ساخت که جبران آن غیر ممکن خواهد بود.

ما را دنبال کنید

گالری تصاویر