نوشته شده توسط هوای پاک دسته: آزمایشگاه آب و فاضلاب
منتشر شده در 03 شهریور 1391 بازدید: 53
پرینت

شركت هواي پاك انديشان در حال حاضر توانايي اندازه‌گيري پارامترهاي زير را در بخش آب و پساب را دارا مي‌باشد:

 

ردیف

پارامترهای مربوط به نمونه برداری آب

فارسی

لاتین

علامت اختصاری

واحد

1

دما

Temp

T

̊C

2

پی اچ

pH

pH

-

3

کل جامدات محلول

Total Dissolved Solids

TDS

mg/l

4

کل مواد معلق

Total Suspended Solids

TSS

mg/l

5

درصدجامدات قابل ته نشینی

Settle able Solids

SS

mg/l

6

کل مواد معلق فرار

Mixed Liquor Suspended Solid

MLVSS

mg/l

7

اندیس حجم لجن

Sludge Volume Index

SVI

---

8

کدورت

Turbidity

Turb.

NTU

9

رنگ

Color

Col.

Unit Pt-Co

10

اکسیژن محلول

Dissolved Oxygen

DO

mg/l O2

11

هدایت الکتریکی

Electricity Conductivity

EC

µS/Cm

12

شوری آب

Salinity

Salt

ppt

13

سختی کل

Total Hardness

TH

mg/l CaCO3

14

سختی کلسیم

Calcium Hardness

Ca H

mg/l CaCO3

15

سختی منیزیم

Magnesium Hardness

Mg H

mg/l CaCO3

16

سختی موقت

Carbonate Hardness

-

mg/l CaCO3

17

سختی دائم

Non Carbonate Hardness

-

mg/l CaCO3

18

کربنات

Carbonate

CO3-2

mg/l CO3

19

بی کربنات

Bicarbonate

HCO3-

mg/l HCO3

20

دی اکسید کربن

Carbon Dioxide

CO2

mg/l CO2

21

 کلسیم

Calcium

Ca

mg/l Ca

22

منيزيم

Magnesium

Mg

mg/l Mg

23

قلیاییت متیل اورانژ

Methyorang Alkalinity

MA

mg/l CaCO3

24

قلیاییت فنل فتالیئن

Phenol phetalein Alkalinity

PA

mg/l CaCO3

25

قلیاییت کل

Total Alkalinity

T-ALK

mg/l CaCO3

26

اسیدیته

Acidity

-

mg/l

27

کلر آزاد

Free Chlorine

Cl2

mg/l Cl2

28

کلراید

Chloride

Cl-

mg/l Cl-

29

سیانید

Cyanide

CN-

mg/l CN-

30

دانسیته

Density

d

g/cm3

31

نیتریت

Nitrite

NO3

mg/l NO3

32

نیترات

Nitrate

NO2

mg/l NO2

33

نیتروژن کل

Total Nitrogen

T-N

mg/l N

34

آمونیوم

Ammonium

NH4+

mg/l NH4+

35

اورتو فسفات

Orto Phosphate

O-PO4

mg/l O-PO4

36

فسفات کل

Total Phosphate

T-PO4

mg/l T-PO4

37

سولفیت

Sulfite

SO3

mg/l SO3

38

سولفید

Sulfide

S-2

mg/l S2-

39

سولفات

Sulfate

SO4

mg/l SO4

40

سیلیس

Silica

Si

mg/l Si-

41

بر

Boron

B

mg/l B

42

فلوراید

Floride

F-

mg/l F-

43

چربی و روغن

Total Oil & Grease

TOG

mg/l

44

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

Chemical Oxygen Demand

COD

mg/l

45

اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی

Biochemical Oxygen Demand

BOD5

mg/l

46

دترجنت

Detergent

-

mg/l

47

کلی فرم گوارشی

Fecal Coliforms

FC

MPN/100cc

48

کل کلیفرم

Total Coliforms

TC

MPN/100cc

49

نماتد

Nematode

-

NO/100 cc

50

فلزات سنگین

Heavy Metal

HM

mg/l

اشتراک این مطلب

به وب سایت شرکت هوای پاک اندیشان خوش آمدید * * * هوای پاک اندیشان آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشوری، ارائه دهنده خدمات طرح خود اظهاری در پایش
مسیر:   خانهخدمات آزمایشگاهیبخش آزمایشگاهآزمایشگاه آب و فاضلاب

مهندسی محیط زیست

با گسترش آلودگی ها و دخل و تصرفاتی که انسان در محیط پیرامون خود داده است، حفظ محیط زیست و توجه به جلوگیری از تخریب آن امری اجتناب ناپذیر می باشد.

هوای پاک اندیشان پیشگام - مهندسی محیط زیست

ادامه روند صدمه به محیط زیست طی آینده ای نزدیک ما را با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد ساخت که جبران آن غیر ممکن خواهد بود.

ما را دنبال کنید

گالری تصاویر